TEL: +421 915 078 142

Prevádzkový poriadok pre ubytovacie zariadenia Penzión Elizabetha (prevádzka je v kategórii ubytovanie v súkromí)

Náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení ustanovuje § 15 Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia:

Názov zariadenia: Penzión Elizabetha
Adresa: Námestie Slobody 163, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Prevádzkovateľ: JANEGAL, spol. s r.o.
IČO: 36 393 835
IČ DPH: SK2020133423
Tel.: 0907 720 521

Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb:

Budova je umiestená v centrálnej zóne mesta. Príjazdová cesta je riešená zo zadnej časti k objektu a konči vlastným parkoviskom priamo pri budove. Objekt slúži na ubytovanie turistov, návštevníkov mesta a pod. Na troch podlažiach sú vybudované ubytovacie jednotky s kapacitou 1 – 3 osôb. K dispozícii je 12 ubytovacích jednotiek s celkovým počtom lôžok 29 + 4 prístelky.

 • 1NP má počet izieb: 4 , z toho: 1 dvojlôžková, 3 trojlôžkové a 3 prístelky
 • 2 NP má počet izieb: 4 z toho: 2 dvojlôžkové, 2 trojlôžkové a 1 prístelka
 • 3 NP má počet izieb: 4, z toho: 1 jednolôžková, 2 dvojlôžkové a 1 trojlôžková

Každá izba je vybavená zariadením na osobnú hygienu (WC, umývadlo, sprchový kút), stolom, stoličkami, skriňou s ramienkami, odkladacím priestorom na odevy, nádobou na odpadky, posteľnou súpravou (vankúš s obliečkou, paplón s obliečkou, plachta). Prevádzka je vybavená automatickou pračkou a sušičkou. Na 1NP sa nachádza kuchynka pre ubytovaných hostí.

Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia:

Vo všetkých priestoroch prevádzky je fajčenie zakázané. V čase od 22.00 do 06.00 platí nočný pokoj. Do priestorov môžu vstupovať iba ubytovaní hostia a osoby splnomocnené vedúcim prevádzky. Lekárnička prvej pomoci je uložená na prízemí pri priestore recepcie.

Je zakázané :

 • používanie vlastných elektrických spotrebičov
 • svietenie sviečkami a manipulovať s otvoreným ohňom
 • donášať a uchovávať akékoľvek druhy strelných zbraní, výbušniny a chemikálie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ubytovaných hostí
 • svojvoľne premiestňovať nábytok v izbách
 • vodiť do priestorov prevádzky akékoľvek domáce zvieratá

Pri odchode z izby je každý povinný chrániť zariadenie izieb pred poškodením, zanechať poriadok, vypnúť svetlá, uzatvoriť okná, skontrolovať uzatvorenie vodovodnej batérie, uzamknúť izbu, a odovzdať kľuč na recepcií. Vo vážnych prípadoch, keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc, pri výskyte epidemickej nemoci, alebo oprave je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť vedúcemu prevádzky.

Budova je napojená na verejné inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrina, plyn). Príprava teplej úžitkovej vody, a vykurovanie je riešene vlastnou plynovou kotolňou.

Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny:

 • V budove sa nachádza sklad na čistú a špinavú bielizeň (prirodzene vetrané).
 • Výmena posteľnej bielizne, uterákov a osušiek sa uskutoční podľa potreby, najmenej však raz za 7 dní a vždy pri zmene ubytovaných hostí.
 • Pranie posteľnej bielizne zabezpečuje penzión vo vlastnej réžii.
 • Lôžkoviny (vankúše, paplóny, deky) sú udržiavané v čistote.
 • Znečistené lôžkoviny sa dôkladne čistia a perú podľa odporúčania výrobcu.
 • Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň, uteráky, resp. aj iná používaná bielizeň je bezodkladne vyradená z používania.

Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia:

 • Upratovanie izieb sa vykonáva podľa potreby, najmenej však raz za 7 dní a vždy pri zmene ubytovaných hostí.
 • Upratovanie chodieb a spoločných priestorov sa vykonáva podľa návštevnosti a potreby, v priemere raz za dva dni.
 • Upratovanie zariadení pre osobnú hygienu v spoločných priestoroch sa vykonáva podľa návštevnosti a potreby, v priemere raz za dva dni.
 • Najmenej raz za štvrťrok sa musí zabezpečiť všeobecné upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svetiel, vyprášením matracov, umytím vykurovacích telies.
 • Upratovacia komora sa nachádza na 1PP a je vybavená výlevkou.
 • Upratovanie ubytovacieho zariadenia je zabezpečené vo vlastnej réžii.
 • Frekvencia maľovania priestorov podľa potreby (cca 1-krát za 3 roky).

Postup pri dezinfekcii a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu:

Dezinfekcia v zariadeniach na osobnú hygienu je vykonávaná vo vlastnej réžii, najmenej raz za 7 dní a vždy pri zmene ubytovaných hostí. Na dezinfekciu sa používajú iba biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky SR. Rešpektuje sa zásada striedania dezinfekčných prípravkov s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku.

 • Počas výkonu manipulácie s dezinfekčnými prostriedkami sa priestory, v ktorých sa s nimi manipuluje, intenzívne vetrajú.
 • Najčastejšie používané čistiace prostriedky sú Gold cytrus, Dix, Dix active fresh, Gold wax, Floor univerzálny čistič, Window, Booster prací gél, Booster aviváž.
 • Najčastejšie používané dezinfekčné prostriedky sú Booster na baze chlóru, Dix wc gél, Kolorado roll aroma.
 • Osoba, ktorá vykonáva dezinfekciu, je v dostatočnej miere vybavená adekvátnymi osobnými ochrannými prostriedkami.
 • Za zabezpečenie dezinfekcie je zodpovedný prevádzkovateľ.

Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov:

Ničenie živočíšnych škodcov v prípade potreby je zadávané externe, firme odborne na to spôsobilej.

Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia:

 • Tuhý odpad sa skladuje v izbách v odpadových nádobách, ktoré sú vybavene PP vreckom.
 • Odpadové nádoby sa vyprázdňujú pri upratovaní izieb.
 • PP vrecko sa vymení a použité aj s odpadom sa odkladá do KUKA nádoby na určenom mieste v exteriéri.
 • Odvoz a zneškodňovanie tuhého odpadu je zabezpečené prostredníctvom služieb mesta Kysucké Nové Mesto, ktoré vykonáva externá firma (2 kráť týždenne).
 • Dezinfekcia odpadových nádob je vykonávaná dezinfekčným prostriedkom na báze chlóru Booster.

Prevádzkový poriadok vypracoval dňa 18.5.2022: Ing. Ján Galvánek, konateľ

Ponúkame ubytovanie i priestor na rodinné oslavy a firemné akcie.